Events.com apps

Space and Future International Youth Forum and CosmoHack

Space and Future International Youth Forum and CosmoHack
Event ended

Space and Future International Youth Forum to launch new paradigm of the Space as an integration platform of the future

Over 500 space and future experts and young leaders from business, science, education, civil society and government to collaborate on the new space initiative and challenges of the future

The inaugural Space and Future International Youth Forum will start on the 3rd of October in Ukraine with an ambitious goal to set out a new paradigm of space research and applied projects based on the idea that the Space is the true integration platform of the future. The Forum should also launch a platform for cooperation, exchange of knowledge, experience, ideas and technologies of international experts in the field of space science and industry, as well as related fields, and involvement of international youth in development of components of the new paradigm.

Over 500 participants from more than 20 countries are expected to participate at the Forum from 3-5 October, including enthusiasts of aerospace projects and research, space youth from 14 to 45 years old, scientists, thinkers, business and public figures that participate in development and implementation of modern space science, technology and policies.

The Forum will be held in Kyiv, Ukraine and bring a unique opportunity to launch new space and future initiatives and partnerships, interact with top international experts and define new areas of international cooperation and research. Rome Club members, CEOs of space exploration companies, leading physicists, economists, psychologists and investors interested in futuristic projects will contribute to the Forum’s work.

The Forum includes a CosmoHack where young space enthusiasts coming from different countries and backgrounds will get a chance to develop their research and applied project proposals based on the insights from the speakers. Best proposals will be selected for implementation and receive support from the powerful organizations.

The first astronaut of independent Ukraine Leonid Kadenyuk, Forum Honorary President and speaker, supports the idea of space as an integration platform of the future: “The Universe is an inexhaustible source of knowledge that is so necessary for the preservation and progress of our civilization. From ancient times, scholars have been emphasizing that the space determines the past, present and future of mankind and of every individual, that life and space are inseparable.”

Forum Speakers include futurist Dr. Irina Sevbo-Biletska (Canada), Rome Club member and WAAS President Garry Jacobs (India), South Pole explorer Monty Myrtle (USA), promoter of science Valentin Gadenoff (Sweden), sustainability expert Miguel Reynolds Brandao (Portugal) and others.

About the Forum and its Organizers The Ukrainian Youth Aerospace Association “Suzirya”, UkraineIS, the “Ukrainian-Norwegian Bridge” (UNB) and the Lileya Center, which have extensive experience in aerospace and international events, have partnered to hold the Space and Future International Youth Forum. A number of organizations and people from civil society, business and government have already committed to support its work.

Website: https://spaceandfutureforu.wixsite.com/forum2017

CosmoHack: https://www.facebook.com/UkraineInformationSociety/posts/1463326787080424

To find out more, please contact space.future.forum@gmail.com

For Media: Media that would like to cover the Space and Future Forum should contact space.future.forum@gmail.com

Share this information to help improve our future!

Міжнародний молодіжний форум "Космос і майбутнє" обговорить Космос як інтеграційну платформу майбутнього

Більше 500 експертів та молодих лідерів у сфері космосу, бізнесу, науки, освіти, громадянського суспільства та уряду будуть співпрацювати над новою космічною ініціативою та викликами майбутнього

Міжнародний молодіжний форум "Космос і майбутнє" розпочнеться 3 жовтня в Україні з амбітною метою - висвітлити нову парадигму космічних досліджень та прикладних проектів на основі ідеї про те, що Космос – це справжня інтеграційна платформа майбутнього. Форум також має створити майданчик для співпраці, обміну знаннями, досвідом, ідеями та технологіями для міжнародних експертів у галузі космічної науки та промисловості, а також суміжних галузях, та залучення міжнародної молоді до розробки елементів нової парадигми.

Більше 500 учасників з більш ніж 20 країн очікують взяти участь у Форумі з 3-5 жовтня, включаючи ентузіастів аерокосмічних проектів та досліджень, космічної молоді від 14 до 45 років, вчених, мислителів, бізнесменів та громадських діячів, які беруть участь у розробці та впровадженні сучасної космічної науки, технології та політики.

Форум відбудеться в Києві та відкриє унікальну можливість для реалізації нових ініціатив у сфері космосу та майбутнього, для партнерських відносин, взаємодії з провідними міжнародними експертами та визначення нових сфер міжнародного співробітництва та досліджень. Члени Римського клубу, керівники космічних компаній, провідні фізики, економісти, психологи та інвестори, зацікавлені в проектах майбутнього, сприятимуть роботі Форуму.

В рамках Форуму пройде КОСМОХАКАТОН –принципово нова модель творчої  командної роботи над глобальними проблемами людства та викликами майбутнього. Команди сформулюють проекти, над якими працюватимуть і після завершення Форуму. Згуртовані «команди майбутнього» стануть його основним результатом.

Молоді космічні ентузіасти, які приїжджають з різних країн, отримають шанс розробити свої дослідницькі та прикладні проектні пропозиції, відштовхуючись від ідей спікерів. Кращі пропозиції будуть обрані для реалізації та отримають підтримку від потужних організацій.

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, Почесний президент та спікер Форуму, підтримує ідею космосу як інтеграційної платформи майбутнього: "Всесвіт - це невичерпне джерело знань, яке є настільки необхідним для збереження та розвитку нашої цивілізації. З давніх часів вчені наголошували, що Космос визначає минуле, сьогодення і майбутнє людства та кожної людини, що життя та Космос невіддільні".

Серед іноземних спікерів Форуму – підкорювач Південного полюсу Монті Міртл (США), який розповість про дослідження NASA; член Римського Клубу Геррі Джейкобс (Індія), який висвітлить майбутнє економіки; відомий футурист доктор Ірина Севбо-Білецька (Канада), яка розкриє майбутнє фізики та наук про свідомість; Валентин Гаденофф (Швеція), який розповість про  майбутнє космічних досліджень, та інші спікери.

"Міжнародне співробітництво відіграватиме все більш важливу роль у космічних проектах", - сказав Рік Тамлінсон, один з провідних світових діячів космосу, у своєму привітанні учасникам Форуму. Є багато можливостей для вивчення космосу для національних космічних програм таких країн, як Україна. Навіть наймогутніші країни, наприклад, США, не можуть впоратися з цими величезними завданнями. Україна має всі шанси скористатися своїм універсальним досвідом. Тут ми можемо говорити не тільки про будівництво ракет, а й про дослідження, розробку програмних продуктів, навчання та ін. "

Про форум та його організаторів: Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір'я» , UkraineIS , Українсько-норвезький міст (UNB) та Центр «Лілея», які мають великий досвід роботи в аерокосмічних та міжнародних заходах, домовились про співпрацю з метою провести Міжнародний молодіжний форум "Космос і майбутнє". Багато організацій та представників громадянського суспільства, бізнесу та уряду вже взяли на себе зобов'язання підтримувати організацію Форуму.

Сайт https://spaceandfutureforu.wixsite.com/forum2017

Космохакатон: https://www.facebook.com/UkraineInformationSociety/posts/1463326787080424

Щоб дізнатися більше, будь ласка, пишіть space.future.forum@gmail.com.

Акредитація ЗМІ, які бажають висвітлювати Міжнародний молодіжний форум "Космос і майбутнє": space.future.forum@gmail.com.

Подальша інформація: https://www.facebook.com/events/134383313834154/

Поширюйте цю інформацію, щоб покращити своє майбутнє!

390 Views - 06/10/2017 Last update
culture sports business
UMAKO Suzirya, UkraineIS, Lileya Center, UNB / Українське Молодіжне Аерокосмічне Об'єднання “Сузір’я”, ГО UkraineIS, ЦРТ "Лілея", UNB, Університет КПІ
Khreschatyk Street 36, Kyiv, Ukraine
Create an event
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Nearby hotels and apartments
Khreschatyk Street 36, Kyiv, Ukraine
UMAKO Suzirya, UkraineIS, Lileya Center, UNB / Українське Молодіжне Аерокосмічне Об'єднання “Сузір’я”, ГО UkraineIS, ЦРТ "Лілея", UNB, Університет КПІ
Khreschatyk Street 36, Kyiv, Ukraine
Create an event
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
  1. Ukrainian Youth Aerospace Association “Suzirya”, UkraineIS, Lileya Center, UNB
  2. Space and Future International Youth Forum and CosmoHack
 
 
 
 
Your changes have been saved.